Skip to content
FREE SHIPPING ON ORDERS $99+
FREE SHIPPING ON ORDERS $99+

Chidushei Ha'Ramban - חידושי הרמב"ן (הרשלר)

Original price $22.50 - Original price $199.00
Original price
$199.00
$22.50 - $199.00
Current price $199.00

חידושי הרמב"ן על הש"ס (הרשלר)

מפעל ההדרת חידושי הרמב"ן על הש"ס מיסודו של ר' משה הרשלר זצ"ל כבר נודע לתהילה בהיכלי התורה ולכל צורבא מרבנן,
וכבר העיד על רבינו תלמידו הרשב"א: "לא היה גדול ממנו בחכמה, במניין וביראת חטא".

מהדורה נרחבת ומדויקת זו, כוללת בתוכה גם ציונים והערות על פי דברי תלמידיו הגדולים של רבינו, כרבינו קרשקש והרא"ה,
בתוספת מראי מקומות נדרשים ובהגהה מדוקדקת על פי כתבי יד מרובים, שנעשתה בעמל רב על ידי חבר תלמידי חכמים מנוסים, והיא מוגשת בדפוס מאיר עיניים ומרחיב דעת לתועלת הלומדים.

הכרכים בסט:
• הרמב"ן (הרשלר), ברכות שבת
• הרמב"ן (הרשלר), עירובין, מגילה, תענית, ר"ה, דרשות
• הרמב"ן (הרשלר), יבמות סוטה
• הרמב"ן (הרשלר), כתובות נדרים
• הרמב"ן (הרשלר), גיטין קידושין
• הרמב"ן (הרשלר), בבא מציעא דינא דגרמי
• הרמב"ן (הרשלר), סנהדרין מכות שבועות ע"ז
• הרמב"ן (הרשלר), חולין
• הרמב"ן (הרשלר), בכורות נדה

Author: מכון הרב הרשלר

Books Size: בינוני - Medium
Hardcover
by Moznaim
SKU 24680
ISBN