Skip to content

Bava Kamma - Talmud Bavli Nahardea - New Edition - (31x23cm) Mussafim תלמוד בבלי נהרדעא בבא קמא

Original price $33.00 - Original price $33.00
Original price
$33.00
$33.00 - $33.00
Current price $33.00

מהדורת 'וגשל' של הש"ס חוללה מהפכה בגישה שהייתה נפוצה עד אז. כל הש"ס ומפרשיו נערכו מחדש,
לראשונה נחשפו הלומדים להגשה מאירת עיניים ושיפור צורת הכתב, לעבודה מדוקדקת ומקצועית על פירוש רש"י,
לתוספת של מפרשים חיוניים על הדף מבלי צורך לדפדף כל העת לסוף הגמרא.
וכעת מוצעת המהדורה האחרונה והמפוארת, אשר עוד לא בא כבושם הזה.

בש"ס וגשל תוקנו והוחזרו השמטות הצנזור, נוספו בשולי הדף 'מוסף רש"י' מובאות מדברי רש"י במקומות אחרים ו'מוסף תוספות' מובאות רבות מדברי הראשונים  המוסיף להבנת דברי התוס'.
שולבה המהדורה הייחודית והשלמה של רבנו חננאל, בוצעו הגהות ותיקונים רבים בעין משפט מסורת הש"ס' ובהגהות הב"ח.

בכמה וכמה מסכתות נערכו והוגהו מחדש דברי הקדמונים על הדף, כמו פירוש רב ניסים גאון למסכת ברכות, התוספות ישנים במסכתות יומא ויבמות תוס' ר"י הזקן למס' קידושין ועוד.
וכן במסכת ב"ק וב"מ הושלם פירוש רבינו חננאל שהיה חסר ברוב המסכת, פירוש הרא"ש נערך מחדש ע"י השואה מכ"י, וההדירו וערכו מחדש את פירושי מהרש"א, מהרש"ל ומהר"ם.

גם פירוש הרי"ף הוגה והוגש מחדש באופן מאיר עיניים ונוח, תוך הקפדה על שמירת 'צורת הדף', וכך גם בתוספתא ובמרדכי.
על כל אלה נוספו 'הגהות וחידושים' מורחבים, על סדר הדף מגדולי האחרונים.

עבודה מיוחדת נעשתה בסדר קדשים, שסבל משיבושים מרובים בדפוסים הישנים,
וכעת עבר הגהה מיוחדת ועבודה מדוקדקת, ערכנו מחדש את הראשונים על הדף באופן שיקל על הלומד ויגיש בפניו את כל התיקונים וההערות החשובות,
ובדרך נוחה ללימוד ולהבנה. חילקנו בש"מ את ההגהות מהפרושים להקל על שטף הלימוד.
עוד הוספנו שיפור ושדרוג הציורים המופיעים בעניינים שונים, שנוספו בצורה מחודשת וברורה.

סדר זרעים וטהרות הכולל ר"ש ור"מ ורא"ש נערך כולו מחדש תוך השקעה מרובה.

אין ספק כי הלימוד בש"ס 'וגשל' הוא לימוד שונה לחלוטין, כולל אותיות ברורות ומאירות, ומירב כלי העזר להבנה ולעמקות בדברי רבותינו על ידי מחשבה מרובה שהושקעה למען ירוץ בו הקורא.

by Moznaim
SKU 16071