Skip to content
FREE SHIPPING ON ORDERS $99+
FREE SHIPPING ON ORDERS $99+

Meam Loez Menukad - Haggada Shel Pesach - מעם לועז מנוקד - הגדה של פסח

Save 10% Save 10%
Original price $24.00
Original price $24.00 - Original price $24.00
Original price $24.00
Current price $21.60
$21.60 - $21.60
Current price $21.60
הגדה של פסח עם פירוש ילקוט מעם לועז אשר ערך וליקט המחבר. כולל ליקוט יציאת מצרים על פי סדר התורה, פנינים על ההגדה משאר כרכי ילקוט מעם לועז

'ילקוט מעם לועז' על התנ"ך במהדורה מפוארת ומנוקדת

'ילקוט מעם לועז' על התורה מיסודו של רבי יעקב כולי זצ"ל
ובהשלמת רבי יצחק מאגריסו זצ"ל ורבי יצחק אגרואיטי זצ"ל,
ו'ילקוט מעם לועז' על הנ"ך מרבי רחמים מנחם מטראני זצ"ל
ובהשלמתם של רבי רפאל חייא פונטרימולי זצ"ל ורבי רפאל מאיר ויניסטי זצ"ל והרב שמואל ירושלמי זצ"ל.

'ילקוט מעם לועז' הוא אסופה ושילוב של מדרשי חז"ל, דברי הלכה ואגדה, מוסר והתעוררות,
כתובים ביד אמן – דבר דבור על אופניו, והוא מלוקט ונאסף מקרוב למאתיים חיבורים שונים בכל מקצועות היהדות, ובהם כתבי יד וספרים נדירים.

ה'ילקוט' תפס מקום של כבוד בקרב מגורשי ספרד וצאצאיהם,
ורבים נהגו לקרוא ממנו לילדיהם לעיתים מזומנות, ליד שולחן השבת או לפני השינה.
עדות לפופולאריות הרבה שזכה לה, היא הדפסתו בשפת הלאדינו בלא פחות מעשר מהדורות שונות
ותורגם לראשונה משפת הלאדינו ללשון הקודש לפני כ 50 שנה.

פרויקט עצום זה תורגם על ידי הרב שמואל ירושלמי זצ"ל ונדפס על ידי הרב חנוך וגשל זצ"ל, ומאז הספיק להתקבל בכל תפוצות ישראל,
אצל מורים ומחנכים ואלפי רבבות בני ובנות ישראל. מהדורה מחודשת ומפוארת זו מוגשת לפניכם באותיות בהירות ומנוקדות, בחלוקת קטעים מחודשת ובתוספת כותרות ומקורות, למען הביא את דבר ה' לכל איש ואיש.

Hardcover
by Moznaim
SKU 21241
ISBN