In observance of Sukkot, no orders will be processed from the following dates:
September 29th - October 9th. 

Skip to product information
1 of 1

Moznaim

Talmud Bavli - Blechtcha Baderech Large Hardcover 6 Vol - (22x14cm)Travel Shas ש"ס ובלכתך בדר 6 כ' גודל כריכה קשה

SKU: 3231695

Regular price $160.00 USD
Regular price Sale price $160.00 USD

מהדורת 'וגשל' של הש"ס חוללה מהפכה בגישה שהייתה נפוצה עד אז. כל הש"ס ומפרשיו נערכו מחדש,
לראשונה נחשפו הלומדים להגשה מאירת עיניים ושיפור צורת הכתב, לעבודה מדוקדקת ומקצועית על פירוש רש"י,
לתוספת של מפרשים חיוניים על הדף מבלי צורך לדפדף כל העת לסוף הגמרא.
וכעת מוצעת המהדורה האחרונה והמפוארת, אשר עוד לא בא כבושם הזה.

בש"ס וגשל תוקנו והוחזרו השמטות הצנזור, נוספו בשולי הדף 'מוסף רש"י' מובאות מדברי רש"י במקומות אחרים ו'מוסף תוספות' מובאות רבות מדברי הראשונים  המוסיף להבנת דברי התוס'.
שולבה המהדורה הייחודית והשלמה של רבנו חננאל, בוצעו הגהות ותיקונים רבים בעין משפט מסורת הש"ס' ובהגהות הב"ח.

עבודה מיוחדת נעשתה בסדר קדשים, שסבל משיבושים מרובים בדפוסים הישנים,
וכעת עבר הגהה מיוחדת ועבודה מדוקדקת, ערכנו מחדש את הראשונים על הדף באופן שיקל על הלומד ויגיש בפניו את כל התיקונים וההערות החשובות,
אין ספק כי הלימוד בש"ס 'וגשל' הוא לימוד שונה לחלוטין, כולל אותיות ברורות ומאירות, ומירב כלי העזר להבנה ולעמקות בדברי רבותינו על ידי מחשבה מרובה שהושקעה למען ירוץ בו הקורא.