Vayedaber David - Yore Dea - ספר וידבר דוד - עניני יורה דעה
Vayedaber David - Yore Dea - ספר וידבר דוד - עניני יורה דעה
Vayedaber David - Yore Dea - ספר וידבר דוד - עניני יורה דעה
Vayedaber David - Yore Dea - ספר וידבר דוד - עניני יורה דעה

Vayedaber David - Yore Dea - ספר וידבר דוד - עניני יורה דעה

Moznaim

HS40470

Regular price $15.00 Sale

שיעורי הלכה מאת דוד העללער שהרביץ תורה לעדרים דנים רבות בק"ק שוויץ

בתוכן עניני שו"ע יורה דעה הלכות בישול עכו"ם ,טבילת כלים ,חוקות הגוי,פאות הראש הזקן ,לא ילבש גבר,תלמוד תורה , צדקה,מזוזה

כריכה קשה תרנה עמודים 

 

Dimensions 7 x 10"