Sima Befiem - Yehushua - נביאים וכתובים - שימה בפיהם יהושע
Sima Befiem - Yehushua - נביאים וכתובים - שימה בפיהם יהושע
Sima Befiem - Yehushua - נביאים וכתובים - שימה בפיהם יהושע

Sima Befiem - Yehushua - נביאים וכתובים - שימה בפיהם יהושע

Moznaim

20190021

Regular price $21.00 Sale

הרב פנחס הלוי סג"ל 

עם תרגום יונתן ופירוש רש"י ותולדות אהרן. ולצידו ביאור צח ובהיר משובץ ומשולב בלשון הכתוב ערוך בלשון קלה וברורה השוה לכל נפש מיוסד על פירוש רש"י ושאר מפרשי התורה. כולל 'הערות וציונים' למקורות הפירושים, ו'הוספות וביאורים' להרחבת הענינים