Mimonos Arayos - Tzadikei Polin - ממעונות אריות  - צדיקי פולין
Mimonos Arayos - Tzadikei Polin - ממעונות אריות  - צדיקי פולין
Mimonos Arayos - Tzadikei Polin - ממעונות אריות  - צדיקי פולין

Mimonos Arayos - Tzadikei Polin - ממעונות אריות - צדיקי פולין

Moznaim

458963

Regular price $22.99 Sale

הרב אברהם פרישמן 

ממעונות אריות

פרקים בהליכותיהם הקדושות של צדיקי פולין

כי אבני נזר מתנוססות - הרה"ק רבי אברהם מסאכטשוב

ורבותיו הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק

והרה"ק רבי יצחק מאיר מגור והרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר

שפת אמת תכון לעד - הרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור

כי השתות יהרסון צדיק מה פעל

שתדלנות תלמידי בית פרשיסחא להקמת חומת הדת על תילה

Size: 6.50" x 9.50"