Skip to product information
1 of 3

Moznaim

Mimonos Arayos - Tzadikei Polin - ממעונות אריות - צדיקי פולין

SKU: 458963

Regular price $25.00 USD
Regular price $25.00 USD Sale price $25.00 USD

הרב אברהם פרישמן 

ממעונות אריות

פרקים בהליכותיהם הקדושות של צדיקי פולין

כי אבני נזר מתנוססות - הרה"ק רבי אברהם מסאכטשוב

ורבותיו הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק

והרה"ק רבי יצחק מאיר מגור והרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר

שפת אמת תכון לעד - הרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור

כי השתות יהרסון צדיק מה פעל

שתדלנות תלמידי בית פרשיסחא להקמת חומת הדת על תילה

Size: 6.50" x 9.50"