Skip to product information
1 of 3

Moznaim

עץ חיים עם פירוש בית לחם יהודה ד' כרכים / ר' יהודה פתיה זיע"א

Regular price $0.00 USD
Regular price Sale price $0.00 USD
עץ חיים עם פירוש בית לחם יהודה ד' כרכים / ר' יהודה פתיה זיע"א.

לאחר שנים מרובות של חוסר, כעת חזר למלאי סט עץ חיים עם ביאור בית לחם יהודה לר' יהודה פתיה זיע"א.

ספר 'עץ חיים' לרבינו חיים ויטאל זיע"א, אשר קיבלו מפי רבו רבינו האר"י הקדוש כפי הקבלה האמיתי שקיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב.
עם הגהות אור השמש בגבורתו מהרב הקדוש המקובל האלוקי כל רז לא אניס ליה, רבינו שר שלום שרעבי זיע"א, ופירוש יפה שעה מאת הרב הגדול המקובל רבינו שלמה כהן זיע"א.
ועליהם פירוש בית לחם יהודה מאת הרב הגדול המקבל האלוקי רבינו יהודה פתיה זיע"א