עולמו של אבא
עולמו של אבא
עולמו של אבא

עולמו של אבא

Moznaim

298736

Regular price $26.50 Sale

הרב פנחס מילר 

עולמו של אבא - סיפורי זכרונות על גדולי תורה והקהלות הקדושות שהתקיימו באוסטריה - הונגאריא ובמחוז טראנסילבניא - ומקתופה שלפני מלחמת העולם הראשונה ועד לאחר תקופת השואה 

ופרקים ממסכת חייו של הרב הגאון אשר אנשיל יהודה מילר ז"ל אבדק"ק פעטרושען