ספר הארוך מש"ך
ספר הארוך מש"ך
ספר הארוך מש"ך
ספר הארוך מש"ך

ספר הארוך מש"ך

Moznaim

7795

Regular price $15.00 Sale

ספר הארוך מש"ך על יורה דעה סימנים קיב - קפט ובו הלכות 

הלכות מאכלי עכו"ם, יין נסך, עבודה זרה, רבית ונדה

הגאון הגדול הרב שבתי כ"ץ בעל מחבר ספר שפתי כהן 
בתופסת מראי מקומות וציונים ע"י אהרן חיים רייכר 
כריכה קשה רכב עמודים