Skip to product information
1 of 2

Moznaim

ספר האמונות והדעות

SKU: 178963

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD

לרבינו סעדיה גאון,עם פירושו של הרב שלום כהן

הוצאת המכון התורני "אור עציון"

התרגום עפ"י רבי יהודה אבן תיבון.

אודות הספר אמונות והדעות לרבינו סעדיה גאון

ספר האמונות והדעות מאת רבנו סעדיה גאון הוא הספר השיטתי הראשון העוסק בפילוסופיה יהודית, ונחשב הוא בין חמשת "עמודי המחשבה הישראלית", אותם jחברו גדולי ישראל אשר הציבו את היסודות לאמונת ישראל בתקופה שאחר חתימת התלמוד, והתמודדו בין היתר גם עם שיטותיהם של הפילוסופים ושאר חכמי אומות העולם. פירושו החדש של הרב שלום כהן מאיר את העיניים בלימוד בספר "האמונות והדעות". הפירוש מבאר את המושגים העמומים, מוליך את הלומד ביד בטוחה בנפתולי הדיון הפילוסופי העמוק, ומציג בפניו את דרכו הברורה של רבי סעדיה גאון בלשון בת ימינו. פירוש חדש זה פותח את הספר בפניו של הלומד הפשוט, ומעלה עשרת מונים גם את לימודו של