Skip to product information
1 of 4

Moznaim

משנה ברורה תפארת - חלק ו

SKU: 29274

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD

משנה ברורה 'תפארת' עם ליקוט פסקי גדולי הפוסקים לדורותיהם על סדר השו"ע ומשנה ברורה. בצד מובא עמוד של המשנה ברורה ולצידו עמוד הכולל את פסקי גדולי חכמחי הספרדים. 
רשימת הספרים : פרי חדש, ברכי יוסף ומחזיק ברכה, מאמר מרדכי, מטה יהודה, שולחן גבוה, רוח חיים , יפה ללב, שדי חמד, זכרונות אליהו, שו"ת רב פעלים, בן איש חי, תורה לשמה, כף החיים, שואל ונשאל, שמחת כהן, ישכיל עבדי, שו"ת תבואות שמ"ש ושמש ומגן, שו"ת יביע אומר ויחוה דעת, חזון עובדיה, אור לציון, ילקוט יוסף, הלכה ברורה, מנוחת אהבה. 
ומאות פסקים המופיעים בעשרות ספרי שותי"ם נוספים, מהם:
שו"ת הרדב"ז, אבקת רוכל, גנת ורדים, בית דוד, יוסף אומץ, שער יוסף, חיים שאל, זרע אמת, קול אליהו, בית יהודה, שמש צדקה, מעט מים, חקרי לב, לב חיים, חקקי לב, פעולת צדיק, ויאמר יצחק, כפי אהרון, אור לי, מים חיים, תפילה למשה ועוד.
נלקט ונאסף ע"י צוות ת"ח רבנים ומורי הוראה שליט"א שע"י מפעל ארזי הלבנון.
ליקוואוד. ארה"ב