In observance of Sukkot, no orders will be processed from the following dates:
September 29th - October 9th. 

Skip to product information
1 of 2

Moznaim

מילה שלמה - ברית מילה להלכה ולמעשה

SKU: 4567765432

Regular price $21.50 USD
Regular price Sale price $21.50 USD
הרב שלמה שוחט 

הספר מילה שלמה עוסק בהלכות מילה ואומנותה ופרטי הלכותיה ודקדוקיה. ההלכות מלוות באיורים להמחשה והבנה.

פסקי מילה - מאות תשובות חדשות מפוסקי דורינו.
מדריך להורי הנימול - דינים, מנהגים ותזכורות מהלידה עד השלישי למילה.
סדר הברית והתפילות - סגולות ושמירות לילד וליולדת.
פניני מילה - מאות פנינים יקרים באגדה ובמחשבה המשולבים "בין הפרקים".

מיוסד על ספרי הפוסקים והשו"ת, ראשונים ואחרונים, גאוני אשכנז וספרד בכל הדורות.