Skip to product information
1 of 4

Moznaim

הליכות אבן ישראל - הלכות שבת א

SKU: 2145

Regular price $18.50 USD
Regular price Sale price $18.50 USD
הליכות אבן ישראל -  הלכות שבת / ר' ישראל יעקב פישר.

תורת הגר"י פישר זצ"ל בהלכות שבת.

ליקוט הליכות הלכות והנהגות בהלכות שבת מתורת רבן של ישראל שר התורה רבינו הגאון ישראל יעקב פישר זצוק"ל ראב"ד ירושלים, ונוסף עליו חידושים מכת"י רבינו.

כרך הראשון מה' שבת נסוב והולך על עניני השבת מבואו ועד צאתו, קריאת התורה בשבת, שהיה חזרה הטמנה ובישול, אמירה לעכו"ם, מעשה שבת וחשמל בשבת.

תוכן הספר נערך ונלקט מארבעה מקורות טהורים:
א. ליקוט מכל ספרי אבן ישראל, וצויין מקור הדברים על יד כל הלכה.
ב. מעשה רב והנהגות רבינו בקודש.
ג. תשובות רבינו בעל פה מה ששמעו וקיבלו מפי קבינו דבר הלכה שהשיב לשואליו הלכה למעשה.
ד. חידושים מכתב יד רבינו.