In observance of Sukkot, no orders will be processed from the following dates:
September 29th - October 9th. 

Skip to product information
1 of 4

Moznaim

הגדה של פסח - ילקוט לקח טוב

SKU: 1478

Regular price $14.00 USD
Regular price Sale price $14.00 USD
'ילקוט לקח טוב - הגדה של פסח', מבחר מאמרים המאירים ענינים עיקריים בסיפור יציאת מצרים מלוקטים מדברי גדולי הדורות האחרונים: לקט מדרשי חז״ל העוסקים בתיאור קושי השעבוד, עשר המכות, יציאת מצרים וקריעת ים סוף : ההלכות הנצרכות לליל הסדר, על פי השלחן ערוך ונושאי כליו וכפי הכרעת ה״משנה ברורה״.