Skip to product information
1 of 4

Moznaim

ביאורי מנות הלוי על אגדתא דמסכת מגילה

SKU: 8754

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD

ביאורי מנות הלוי על אגדתא דמסכת מגילה

מלוקט מתוך ספר מנות הלוי על מגילת אסתר אשר חיבר התנא המקובל האלקי רבי שלמה אלקבץ זצ"ל רבו של הרמ"ק מחבר פיוט לכה דודי