Please note: All orders will not be processed from Thursday, April 18 - Friday, April 26.

בתפלה נושעה
בתפלה נושעה
בתפלה נושעה
בתפלה נושעה

בתפלה נושעה

Moznaim

1204

Regular price $15.00 Sale

אוצר בלום במאמרים מופלאים בגודל כחה ומעלתה של תפילה
משלבים בהלכות ובהליכות סגולת ופנינים יקרים ובסופם עשרה מזמורי תהלים ותפלות שתקן השל"ה הקדוש זי"ע 
הרב משה קרויזר
כריכה קשה 448 עמודים